ادبیات و جامعه

ادبیات و جامعه
ادبیات گفته ها و نوشته های ظریف وزیبا با هدف نشان دادن رهنمودها وارشاداتی در را ه سعادت جامعه و آسایش نسل فعلی و پیشرفت آینده است . در قلمرو زندگی انسان آثار ادبی به
عنوان تبلور اندیشه های فردی و اجتماعی در اعتلای فرهنگی و اجتماعی جامعه تاثیر بسزایی دارند . ادبیات در انجام رسالت خود در قلمرودانشهای گوناگون گنجینه ارزشمندی از رویدادها ،
ارزشها، آداب ورسوم و پیشینه تاریخی وتحولات اجتماعی جام عه محسوب می شود . پژوهشهای فرهنگی واجتماعی خط سیر آن و تأثیرش در تحولات اجتماعی، در قالب رمان ، تاریخ ، فلسفه،
تأتر، نمایش، وتمثیل وبالاخره شعر ونثر مورد مطالعه وبررسی قرار می گیرد و در این راستا جامعه شناسی ادبیات به عنوان دانشی اجتماعی عملکرد واقعی خود را نشان می دهد . کهن ترین آثار نوشته شده از سنگ نبشته ها گرفته تا به امروز نشان دهنده خلاقیت اجتماعی وفرهنگی این مرزو بوم بوده است . و تحلیل موضوعات ادبی از جنبه های مختلف اعم از آموزشی، ساختاری، روانشناسی وفرهنگی حائز اهمیت هستند . البته تأثیر ادبیات در جامعه ومتقابلاَْ تأثیر جامعه در ادبیات مبحثی غیر قابل انکار است . به عنوان نمونه پیام های اخلاقی وادبی یا نثر چه بسا مردم افسرده یا با خشونتی را به اعتدال برساند . مفاهیم سمبولیک ( نمادین ) در آثار شاعران بزرگی چون رودکی، نظامی، عطار، مولوی، حافظ وسعدی، شهریار و د یگران فراوان به چشم می خورد وهمواره موردتوجه اجتماع قرار گرفته و در بیداری مردم در هر عصر و زمانی مؤثر بوده اند . البته با وجود پیشرفت تکنولوژی و ورود ادبیات اروپایی توجه به آثار ادبی متأسفانه در جامعه روبه رکود ونابودی می رود . اما باتوجه به اینکه استقلال فرهنگی، گستردگی ارزشهای اخلاقی ودینی واز طرف دیگر پر کردن اوقات فراغت وسلامت روانی فرد و جامعه تأثیر مستقیم با ادبیات آن جامعه دارد بنابراین تأثیر آثارادبی را که حتما به سود بشریت خواهد بود نباید از ذهن دور داشت . ادبیات مجموعه آثار ظریف وزیبایی است که به صو رت گفته و نوشته در آمده است . و وظیفه آن تفسیر و کندوکاو انسان اجتماع، زندگی، فرهنگ، سیاست وبطور کلی هدفش نشان دادن رهنمودهایی از معیارهای ادبی، هنری، احساسی و فرهنگی و دینی در جهت اعتلای روح انسان وارشاد به سعادت اجتماعی واخلاقی جامعه است . ادبیات آینه تم ام نمای رویدادها، آیین ها، رفتارها، تلاشها واندیشه های جامعه است که زبان » حال و شناسنامه یک ملت می باشد و می توان یک جامعه را با بررسی محتوا وموضوع ادبیات آن شناخت . رویدادها، و رفتارهای اجتماعی را دانست و سیر تحول پدیده های اجتماعی را رد یابی کرد .

                                                                                                                                                                    مطلب از جناب آقای آفریده دبیر درس ادبیات فارسی

بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…